0:00 | Intro 5:36 | Preview 24:05 | Set 1 1:32:30 | Set Point Tsitsipas 1:37:20 | Set 2 2:07:10 | Set Point Tsitsipas 2:12:20 | Set 3 2:57:10 | Set Point Djokovic …