Kimiyeno kiwola yesumove keu aghi aye akipimi qhitsu penike shikimithi qhuiniju ani. Eno kimiyeno Channel hipau Subscribe shitsu penike shikimithi ani.